Ostavinski postupak Ostavinski postupak (raspravljanje zaostavštine) je vanparnični postupak u kom sud ili javni beležnik utvrđuje ko su naslednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima i drugim licima. Ko pokreće ostavinski postupak? Ko je nadležan za ostavinski postupak? Ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti čim sud sazna…

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Ugovor o doživotnom izdržavanju je regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju. Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine…

Obaveze privrednih društava povodom Zakona o arhivskoj građi   Dokumentarni materijal, kako je određeno u članu 2. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2020 – dalje: Zakon), predstavlja celinu dokumenata ili zapisa nastalih ili primljenih delovanjem i radom subjekata (državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave,…

Ugovor o poklonu Ugovor o poklonu je ugovor kojim poklonodavac prenosi na poklonoprimca pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist. Poklonom se smatra svako odricanje od prava, pa i odricanje od nasleđa u korist određenog naslednika, otpuštanje duga, ono što je ostavilac za života…

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Tarifa je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 121/2012, 99/2020 i 37/2021. I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat). Član 2. Nagrada…

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti   Kupoprodaja nepokretnosti je pravni posao koji je regulisan ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti čija forma i sadržina su propisani Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o prometu nepokretnosti. Takođe, obzirom na kompleksnost Ugovora o prodaji nepokretnosti (naziv prema Zakonu o obligacionim odnosima) prilikom zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti potrebno je imati…

Zakon o zaštiti potrošača Narodna Skupština Republike Srbije je 9. septembra 2021. godine usvojila novi Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) (u daljem tekstu: Zakon), kojim nastoji da izmeni nedostatke prethodnog zakona i da omogući harmonizaciju prava sa evropskom regulativom. Zakon je stupio na snagu 11. septembra 2021. godine, ali počinje sa…

Osnivanja privrednog subjekta- društva sa ograničenom odgovornošću (doo) Postupak osnivanja privrednih subjekata društva sa ograničenom odgovornošću (doo) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre. Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (doo) potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju: jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja pravnih lica i…

TESTAMENT Testament ili zaveštanje je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom obliku. Zaveštanje može sačiniti lice koje je navršilo petnaest godina života i sposobno je za rasuđivanje. Gubitak sposobnosti za rasuđivanje posle sačinjenog zaveštanja ne utiče na njegovu punovažnost….

Ugovor o kupoprodaji Ugovor o kupoprodaji. Na osnovu definicije ugovorom se naziva dvostrani pravni posao, kojim se izražava saglasnost volje dve ugovorne strane, o međusobnim pravima i obavezama. Ugovor čiji je predmet kupovina ili prodaja zove se kupoprodajni ugovor. Ugovor o kupoprodaji je saglasna izjava volja dve ugovorne strane kojom se jedna ugovorna stana –…

Call Now Button065/69-629-59