Maloletničko krivično pravo

Pravosudna akademija u skladu sa članom 165. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica i članom 46. Zakona o pravosudnoj akademiji 11.11.2018. godine izdala je sertifikat za zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela i maloletnih lica kao oštećenih krivičnim delom advokatu Jeleni Malešev na osnovu učešća na seminarima o pravima deteta, prestupništva mladih i postupanju sa maloletnim učiniocima krivičnih dela u organizaciji Pravosudne akademije.

Prethodno navedeni zakon sadrži odredbe koje se primenjuju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela (u daljem tekstu: maloletnici). Odredbe zakona odnose se na materijalno krivično pravo, organe koji ga primenjuju, krivični postupak i izvršenje krivičnih sankcija prema ovim učiniocima krivičnih dela.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na punoletna lica kad im se sudi za krivična dela koja su učinila kao maloletnici, a ispunjeni su uslovi koje predviđa ovaj zakon, kao i na lica koja su krivično delo učinila kao mlađi punoletnici.

Maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo osamnaest godina. Mlađi maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo šesnaest godina.

Stariji maloletnik je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo šesnaest, a nije navršilo osamnaest godina.

Mlađe punoletno lice je lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo osamnaest, a u vreme suđenja nije navršilo dvadeset jednu godinu i ispunjava ostale uslove iz prethodno navedenog zakona.

 

EnglishGermanSerbian

Pozovite