Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti je ugovor čija je forma i sadržina propisana Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o prometu nepokretnosti.

Takođe, obzirom na kompleksnost Ugovora o prodaji nepokretnosti (naziv prema Zakonu o obligacionim odnosima) prilikom zaključenja ugovora o prodaji nepokretnosti potrebno je imati u vidu i pojedine odredbe Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o porezima na imovinu, Zakona o PDV-u, kao i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Nepokretnosti su: zemljište (poljoprivredno, građevinsko, šume i šumsko zemljište), zgrade (poslovne, stambene, stambeno-poslovne, ekonomske i dr.), posebni delovi zgrada (stanovi, poslovne prostorije, garaže i garažna mesta) i drugi građevinski objekti.

Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti obavezuje se prodavac da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu je u tu svrhu preda, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu i preuzme stvar.

Ugovor o kupoprodaji mora biti overen kod javnog beležnika. Ukoliko je predmet ugovora o kupoprodaji nepokretnost, nadležan je javni beležnik prema mestu nalaženja nepokretnosti. Tako npr. ukoliko je predmet ugovora o kupoprodaji stan ili kuća, koja se nalazi u Novom Sadu, za overu ugovora nadležan je javni beležnik iz Novog Sada. Što se tiče advokata ovakav uslov ne postoji, tako da ukoliko se nekretnina nalazi u Beogradu možete angažovati i advokata iz Novog Sada za izradu ove vrste ugovora.

Prema Zakonu o deviznom poslovanju kupoprodajna cena nepokretnosti može biti izražena u evrima što predstavlja izuzetak od pravila da se u Republici Srbiji plaćanje, naplaćivanje i prenos vrši u dinarima.

Kod ugovora o kupoprodaji plaća se porez na prenos apsolutnih prava ili porez na dodatu vrednost. Ova dva poreza se međusobno isključuju, tako da ukoliko se plaća porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se porez na dodatu vrednost i obrnuto. Takođe, kod ove vrste ugovora bitno je spomenuti da je kupac prvog stana oslobođen plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava do 40,00 m2 odnosno kupac prvog stana može ostvariti povraćaj PDV-a do 40,00 m2.

Ukoliko ne postoji prethodno navedeno oslobođenja plaća se porez na prenos apsolutnih prava od 2,5% od vrednosti nepokretnost, dok je pdv uglavnom uključen u cenu nepokretnosti, koji uplaćuje investitor objekta.

Kako bi Vaš ugovor bio sastavljen u skladu sa važećim zakonodavstvom najbolje bi bilo da se obratite advokatskoj kancelariji specijalizovanoj za ugovore o kupoprodaji.

Ukoliko Vam je potreban advokat za ugovor o kupoprodaji naša advokatska kancelarija sastavlja ugovore o kupoprodaji kako za teritoriju Novog Sada, tako i za teritoriju cele Republike Srbije. Sem što Vam stojimo na raspolaganju za sastavljanje ugovora o kupoprodaji možete nam se obratiti i za pravno savetovanje iz ove oblasti, kao i u vezi sa sudskim i vansudskim postupcima pokrenutim povodom ovih ugovora.

    Zakažite konsultacije

    Oblast rada:

    065/69-629-59