advokat novi sad - osnivanje

Osnivanje, statusne promene i brisanje pravnih lica

U Registar privrednih subjekata se upisuju sledeće pravne forme:

 • privredna društva (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo);
 • ogranak stranog privrednog društva;
 • predstavništvo stranog privrednog društva;
 • javno preduzeće;
 • zadruga;
 • zadružni savez;
 • drugi subjekt ako je to propisano posebnim zakonom.

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Ukoliko je osnivač fizičko lice, a punomoćje za podnošenje registracione prijave daje licu koje nije advokat, njegov potpis kao vlastodavca mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa. Ukoliko se punomoćje za podnošenje registracione prijave daje advokatu, potpis vlastodavca ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Tokom poslovanja privrednog društva, može doći do određenih promena, te u tom slučaju naša advokatska kancelarija Vam stoji na raspolaganju. Obavljamo za vas statusne promene svih privrednih subjekata, među kojima bi izdvojili sledeće:

 • promena poslovnog imena;
 • promena sedišta;
 • promena adrese za prijem pošte;
 • promena e-pošte;
 • promena pretežne delatnosti;
 • promena vremena trajanja društva;
 • promena osnivačkog akta;
 • promena obaveze overe osnivačkog akta;
 • promena statuta društva;

Brisanje iz Registra privrednih subjekata može se izvršiti po četiri osnova:

 • nakon sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije;
 • nakon zaključenja stečajnog postupka;
 • usled odluke ili prestanka postojanja osnivača predstavništva/ogranka stranog privrednog društva;
 • usled statusne promene koja za posledicu ima brisanje nekog od učesnika iz Registra.

Likvidacija se sprovodi kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza (način prestanka solventnog privrednog društva). Pokreće se odlukom ortaka, komplementara, skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili skupštine akcionara. Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o stečaju (Službeni glasnik RS 83/2014) stekli su se uslovi da se registracija podataka o privrednim subjektima nad kojima je pokrenut postupak stečaja vrši po službenoj dužnosti.

U skladu sa navedenim, registracija pokretanja stečaja, promena podataka u toku stečaja, brisanja privrednog subjekta usled okončanja stečaja vrši se po službenoj dužnosti i to na osnovu rešenja koja Registru dostavlja nadležni Privredni sud, odnosno za stečajne upravnike poverenike Agencije za privatizaciju ili Agencije za osiguranje depozita na osnovu punomoćja koja ove agencije dostavljaju Agenciji za privredne registre.

Ukoliko vam je potrebno savetovanje u vezi načina rada privrednih subjekata i sastavljanje pravnih akata – Kontaktirajte našu advokatsku kancelariju.

  Zakažite konsultacije

  Oblast rada

  Call Now Button065/69-629-59