UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Ugovor o doživotnom izdržavanju je regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju. Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora. Ukoliko nije ništa posebno ugovoreno obaveza izdržavanja obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe.

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave odnosno mora se overiti kod javnog beležnika. Ukoliko je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju nepokretnost, nadležan je javni beležnik prema mestu nalaženja nepokretnosti. Tako npr. ukoliko je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju stan ili kuća, koja se nalazi u Novom Sadu, za overu (solemnizaciju) nadležan je javni beležnik iz Novog Sada.

Prilikom solemnizacije ugovora javni beležnik je dužan da strane u ugovoru upozori da imovina koja je predmet ovog ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici. Prethodno navedenu napomenu javni beležnik stavlja u klauzuli o potvrđivanju. Ukoliko ne postoji ova napomena u klauzuli o potvrđivanju, ugovor je ništav.

,,IMOVINA KOJA JE PREDMET OVOG UGOVORA NE ULAZI U ZAOSTAVŠTINU I IZ NJE SE NE MOGU NAMIRITI NUŽNI NASLEDNICI“

Takođe, ništav je ugovor kada je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično). Kako ugovor ne bi bio ništav u prethodno navedenom slučaju potrebno je pribaviti saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Doživotno izdržavanje je moguće ugovoriti za dvoje ili više lica. Kada je doživotno izdržavanje ugovoreno za dva ili više lica svako od njih ima prava na određena davanja i činjenja. Doživotno izdržavanje je moguće ugovoriti i u korist trećeg lica. Kada je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetu ugovora u trenutku smrti njegovog saugovarača, sem ukoliko nije ugovoreno da svojina prelazi u trenutku smrti trećeg lica. U ovom slučaju, obaveza izdržavanja traje do smrti trećeg lica.

Davalac izdržavanja može svoje pravo iz ugovora obezbediti upisom u javnoj knjizi. U tom slučaju upisuje se posebna zabeležba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju. Takođe, isto pravo posle smrti saugovarača davaoca izdržavanja ima i treće lice u čiju je korist izdržavanje ugovoreno.

,,DAVALAC IZDRŽAVANJA MOŽE SVOJE PRAVO IZ UGOVORA UPISATI U KATASTAR NEPOKRETNOSI“

Što se tiče potraživanja primaoca izdržavanja, potraživanja primaoca izdržavanja ne mogu se preneti na drugo lice.

Ako se međusobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi, svako od njih može zahtevati da sud raskine ugovor. Kad sud izrekne raskid, primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge. Ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu. Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, raskid ugovora posle smrti saugovarača davaoca izdržavanja može zahtevati i lice u čiju je korist izdržavanje ugovoreno.

Ukoliko se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano, sud može, na zahtev jedne ili druge ugovornice, njihove odnose iznova urediti ili raskinuti. Sud može pravo primaoca izdržavanja preinačiti u doživotnu rentu ako se saglase ugovornice. Kad je doživotno izdržavanje ugovoreno u korist trećeg lica, raskid ugovora posle smrti saugovarača davaoca izdržavanja može zahtevati i lice u čiju je korist izdržavanje ugovoreno.

,,AKO SE MEĐUSOBNI ODNOSI UGOVORNIKA IZ BILO KOG RAZLOGA TOLIKO POREMETE DA POSTANU NEPODNOŠLJIVI, SVAKA STRANA MOŽE TRAŽITI DA SUD RASKINE UGOVOR“

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

U prethodno navedenom slučaju zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve. Rok od jedne godine ne može početi da teče pre smrti primaoca izdržavanja.

Posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, naravno ako pristanu da prihvate njegove obaveze. Ako oni ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje.

Ukoliko bračni drug i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja. Sud će tu naknadu odrediti po slobodnoj oceni ceneći imovno stanje primaoca izdržavanja i onih koji su bili ovlašćeni na produženje ugovora.

Ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja jedan složeni ugovor, te je prilikom njegovog sačinjavanja potrebno sagledati sve aspekte naslednog prava, kao i njegov uticaj na režim bračne sutekovine. Takođe, potrebno je imati poverenja u osobu sa kojom se zaključuje ugovor da ne bi kasnije došlo do raskida ugovora, jer problem nastaje ukoliko obe strane nisu saglasne da žele da raskinu ugovor o doživotnom izdržavanju. Nemojte čekati da se prethodno navedene nedoumice, kao i mnoge druge pojave nakon zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, nego ih sve rešite pre zaključenja istog.

Advokatska kancelarija Malešev, kao advokatska kancelarija iz Novog Sada se bavi sačinjavanjem ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i davanjem pravnih saveta povodom prethodno navedenog ugovora. Takođe, kao advokatska kancelarija za sačinjavanje ugovora o doživotnom izdržavanju sačinjavamo iste kako za teritoriju Novog Sada, tako i za teritoriju cele Republike Srbije.

Оставите одговор

Call Now Button065/69-629-59