Ugovor o poklonu

Ugovor o poklonu je ugovor kojim poklonodavac prenosi na poklonoprimca pravo svojine određene stvari, odnosno drugo određeno pravo ili da mu, na račun svoje imovine, učini neku korist.

Poklonom se smatra svako odricanje od prava, pa i odricanje od nasleđa u korist određenog naslednika, otpuštanje duga, ono što je ostavilac za života dao nasledniku na ime naslednog dela ili zbog osnivanja ili proširenja domaćinstva ili obavljanja zanimanja, kao i svako drugo besplatno raspolaganje.

Obaveze poklonodavca

Poklon je jednostrano obavezan ugovor i zato se kod njega i javljaju samo obaveze poklonodavca. Ta pravna osobina proizilazi iz pojma ugovora o poklonu prema kome poklonodavac prenosi na poklonoprimca određeno imovinsko pravo ili kakvu korist, bez ikakve naknade. Poklonoprimac nema obaveze, jer je reč o dobročinom ugovoru. Neke od obaveza poklonodavca su:

Obaveza prenosa prava predajom stvari ili obećanjem predaje stvari – Ako se ugovor o poklonu posmatra kao realni ugovor, onda se on zaključuje tek predajom stvari. Ako se posmatra kao pismeni ugovor onda on nastaje zaključenjem ugovora po kome poklonodavac ima obavezu da preda stvar poklonoprimcu jer je to ugovorom obećao.

Obaveza naknade štete – Pošto je poklon dobročin ugovor, poklonodavac ne odgovara za pravne i fizičke nedostatke na stvari. Ako su pravni ili fizički nedostaci na stvari prouzrokovali takvu štetu poklonoprimcu u vidu izdatka troškova i sl, poklonodavac je dužan da poklonoprimcu nadoknadi tu štetu.

Opšte odredbe Zakona o obligacionim odnosima primenljive su i na ugovor o poklonu, kao i na sve druge ugovore. To su na primer: odredbe o nedopuštenosti osnova ili predmeta ugovora, protivnosti prinudnim propisima, javnom poretku i dobrim običajima i sl.

Kod ugovora o poklonu, takođe, treba obratiti pažnju i na uticaj pravila naslednog prava. Nasledniku se poklon koji mu je učinjen uračunava u njegov nasledni deo, osim ako je u pitanju uobičajen poklon i ako je on manje vrednosti, kao i ako je drugačije rečeno ili je postojala drugačija namera. Takođe, ako je u poslednjoj godini života poklonodavca poklon učinjen drugome, ukoliko je nužni deo naslednika time ugrožen, takav poklon može biti osporen.

Porez na poklon

Kod ugovora na poklon plaća se porez a poklon, i ta poreska obaveza glasi na poklonoprimca. Porez biste morali da platite na poklonjenu nepokretnost, poklonjenu stvar, gotov novac i druge moguće predmete poklona za koje Zakon o porezima na imovinu propisuje obavezu plaćanja poreza na poklon. Međutim, kod obaveze plaćanja poreza na poklon, postoje određene olakšice i osnovi oslobađanja od ove obaveze.

Od poreza na poklon oslobođeni su srodnici poklonodavca koji su u njegovom prvom naslednom redu, odnosno, njegova deca, kao i bračni drug. Naslednici drugog naslednog reda su roditelji, braća i sestre, koji u nekim slučajevima, ako imaju posebnu vezu sa predmetom

poklona, takođe mogu biti oslobođeni poreza. Ti slučajevi izričito su regulisani Zakonom. Ukoliko ne spadaju u izričito regulisane slučajeve propisane zakonom poklonoprimci koji su u drugom naslednom redu poklonodavca, plaćaju porez u visini od 1,5 % vrednosti poklona. Dok treći nasledni red i svi ostali plačaju 2,5% vrednosti poklona.

Raskid ugovora

Ugovor o poklonu je jednostrano obavezan dobročin ugovor, ali on je i dvostrani pravni posao. On se može raskinuti sporazumno ili jednostranim raskidom od strane poklonodavca. U slučaju jednostranog raskida ugovora mogu postojati sledeći razlozi:

Nezahvalnost – Poklonoprimac duguje zahvalnost za naklonost poklonodavca. Ukoliko poklonoprimac izrazi nezahvalnost, novi zakoni tu nezahvalnost uzimaju kao razlog za raskid ugovora o poklonu.

Osiromašenje poklonodavca – Osiromašenje je nedostatak nužnih sredstava za život. Mora postojati visok nivo osiromašenja, takvo, da dovodi u pitanje materijalnu egzistenciju poklonodavca i lica koje je dužan da izdržava.

Razvod, poništenje braka – U slučaju razvoda, pravi se razlika između običnih i ostalih poklona. Obični pokloni se ne vraćaju, a ostali pokloni se mogu vratiti prema pravnim pravilima.

Opoziv poklona od strane trećih lica

Pored zastupanja povodom sastava ugovora o poklonu, poreza na poklon i ostalih drugih pitanja, koja su navedena u gore navedenom tekstu, pružamo i pravno savetovanje povodom istih.

Call Now Button065/69-629-59