Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

Tarifa je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 121/2012, 99/2020 i 37/2021.

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat).

Član 2.

Nagrada i naknada troškova advokatu pripadaju za radnje obavljene po punomoćju, rešenju nadležnog organa, usmenom ili pismenom nalogu stranke.

Stranka ili nadležni organ, dužni su da advokatu plate i nagradu i naknadu troškova.

Član 3.

Kada pruža pravnu pomoć u stranoj državi, advokat može primeniti ovu tarifu ili advokatsku tarifu te države.

Kada pruža pravnu pomoć inostranim pravnim ili fizičkim licima na teritoriji Republike Srbije, advokat može primeniti ovu tarifu ili advokatsku tarifu države u kojoj se nalazi sedište odnosno prebivalište stranke.

O primeni inostrane advokatske tarife advokat sa strankom zaključuje pismeni ugovor.

II. NAGRADA ZA RAD ADVOKATA

Član 4.

Visina nagrade za rad advokata određuje se Tarifom kojom se utvrđuje broj poena za pojedine radnje advokata, s tim da za sastavljanje izjava volje (ugovora, isprava jednostranih ili dvostranih, zaveštanja i sl.) advokat može nagradu obračunati u procentualnom iznosu od vrednosti predmeta izjave volje.

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu u iznosu koji je manji od iznosa propisanog Tarifom, ali ne manji od 50% tog iznosa ili u iznosu koji je veći od iznosa propisanog Tarifom, ali ne veći od petostrukog iznosa.

Kada dosuđuju troškove stranci koja je uspela u postupku – sudovi ili drugi državni organ nisu obavezni da primene ugovor o visini nagrade niti ugovor o primeni inostrane advokatske tarife.

Član 5.

Za pružanje kontinuirane pravne pomoći, advokat može sa strankom ugovoriti nagradu u paušalnom iznosu. Ovako ugovorena nagrada ne može se odnositi na radnje zastupanja pred sudovima i državnim organima.

Ugovori o visini nagrade u paušalnom iznosu proizvode pravno dejstvo samo ako su zaključeni u pismenom obliku i ako sadrže opis radnji ili poslova na koje se advokat obavezao da preduzima.

Član 6.

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti manja od 150 poena za svaki započeti sat.

Član 7.

U imovinskopravnim predmetima advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%.

III. NAKNADA TROŠKOVA

Član 8.

Advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova.

Član 9.

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije i dnevnice i to:

– za prevoz u međumesnom saobraćaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;

– za prevoz u mesnom saobraćaju – u visini cene taksi prevoza;

– za prevoz sopstvenim vozilom – u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po pređenom kilometru;

– za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;

– za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 50 poena za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno;

– za poštanske, telefonske, bankarske i slične usluge prema plaćenim računima;

– dnevnice – isto kao i zaposlenima u državnim organima i izabranim, odnosno postavljenim licima.

IV. NAPLATA NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA

Član 10.

Nagrada i naknada troškova se mogu plaćati unapred ili nakon izvršene radnje i nastalih troškova.

Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unapred primi novčana sredstva na ime obezbeđenja naplate buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja.

Momenat sačinjavanja obračuna između advokata i stranke ima se smatrati trenutkom naplate troškova i nagrade advokata.

Član 11.

Visina nagrade za rad advokata utvrđuje se prema važećoj tarifi u vreme obračuna.

Član 12.

Dosuda i naplata troškova postupka na teret protivne stranke ne utiče na obračun i naplatu nagrade i troškova između advokata i stranke.

Na zahtev stranke advokat je dužan sastaviti pismeni obračun nagrade i troškova za izvršeni rad uz prikaz Tarife.

Advokat, koga Advokatska komora imenuje kao zastupnika ili branioca stranke koja je nesposobna za plaćanje iz socijalnih razloga, nema pravo da od te stranke ili od Advokatske komore traži nagradu za zastupanje.

Član 13.

Advokat koji je obveznik poreza na dodatu vrednost ima pravo dodati pripadajući porez na dodatu vrednost na izvršeni obračun nagrade i troškova.

V. PRIMENA TARIFE I PRELAZNE ODREDBE

Član 14.

Tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata donosi Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Vrednost poena utvrđuje Upravni odbor Advokatske komore Srbije.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije daje autentično tumačenje Tarife.

Član 15.

Vrednost jednog poena iznosi 30,00 dinara.

Član 16.

Tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Član 17.

Stupanjem na snagu ove tarife prestaje da važi Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Službeni list SRJ“, br. 54/98, 75/99, 8/2001 i 11/2002, „Službeni list SCG“, br. 32/2003, 58/2004 i 5/2006 i „Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 53/2010 i 15/2012).

TARIFA

VREDNOST SPORA (T.br.13)PODNESAKROČIŠTENEODRŽANO ½Pod+1.500.00ŽALBA
do 750,000,009.000,0010.500,006.000,00 18.000,00
od 750.000,01 do 1,500.000,00 11.250,0012.750,007.125,0022.500,00
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 16.500,0018.000,009.750,0033.000,00
3.000.000,01 -6.000.000,0022.500,0024.000,0012.750,0045.000,00
6.000.000,01 – 12.000.000,0030.000,0031.500,0016.500,0060.000,00
12.000.000,01 – 24.000.000,0037.500,0039.000,0020.250,00 78.000,00
24.000.000,01 – 48.000.000,0045.000,0046.500,0024.000,0090.000,00
48.000.000,01 – 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara45.000,00 + po 30,00 din45.000,00 + po 30,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak + 100%
120.000.000,01 – 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 nagrada od 52.200,00 se uvećava za po 30,00 din52.200,00 + po 30,00 din52.200,00 + po 30,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak + 100%
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din58.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,0058.200,00 + po 30,00 a max do 88.200,00 + 1.500,001/2 podneska + 1.500,00podnesak + 100%

NEPROCENJIVI PREDMETI:

VRSTA SPORA (T. br. 14)PODNESAKROČIŠTENEODRŽANOŽALBA
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom častii, porodični (vanparnica) upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR16.500,0018.000,009.750,0033.000,00
Postupci pred drž. organom ostali19.500,0021.000,0011.250,0039.000,00
službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS22.500,0024.000,0012.750,0045.000,00
utvrdjivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uredjenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija(neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi),ostali pred PS25.500,0027.000,0014.250,0051.000,00
zakonsko izdržavanje6.000,007.500,004.500,0012.000,00
vršenje roditeljskog prava11.250,0012.750,007.125,0022.500,00
Privredni prestupi, uredjenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS30.000,00 31.500,0016.500,0060.000,00
ostali sporovi pred Upravnim sudom36.000,0037.500,0019.500,0072.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, medjunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)45.000,0046.500,0024.000,0090.000,00

PREDKRIVIČNI I ISTRAŽNI POSTUPAK, GLAVNI PRETRES, SEDNICA VEĆA, JAVNA SEDNICA:

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELOODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, RAZGOVOG SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU, (sa 1 započetim satom)ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI,INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovodjenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osudjenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, odredjivanju ili produženju pritvora, sprovodjenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupkaOSTALI PODNESCI
do 3 god18.000,00 9.750,0033.000,0016.500,008.250,00
preko 3 do 5 god 24.000,0012.750,0045.000,0022.500,0011.250,00
preko 5 do 10 god31.500,0016.500,0060.000,0030.000,0015.000,00
preko 10 do 15 god46.500,0024.000,0090.000,0045.000,0022.500,00
preko 15 godina61.500,0031.500,00120.000,0060.000,0030.000,00

UGOVORI I OPŠTI AKTI:

1,5% ili T. Br 13min 11.250,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI:

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica30.000,00
korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti drž. organa i lok.sam.22.500,00
zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica19.500,00
Punomoć13.500,00
ostale izjave11.250,00
o posluzi16.500,00
o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica25.500,00
Opšti akti drž. organa i lok. samouprave37.500,00

OSTALE RADNJE:

Zastupanje više stranaka i više kumulativnih zahteva jednim podneskom – uvećanje po 50%Sastanci i konferencije 4.500,00Započeti sat 1.500,00
Dopisi 3.000,00Opomene, pregled i razmatranje spisa50% T. Broja
Pregled zemljišnih i dr. knj., izvodi, prepisi, pravosnažnost i izvršnost20% T. Broja
Pravni savet usmeni 50%, pismeni savet 100%% T. Broja

Napomena: iznosi u tabelarnom prikazu advokatske tarife su prikazani u dinarima.

Call Now Button065/69-629-59