Ostavinski postupak Ostavinski postupak (raspravljanje zaostavštine) je vanparnični postupak u kom sud ili javni beležnik utvrđuje ko su naslednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima i drugim licima. Ko pokreće ostavinski postupak? Ko je nadležan za ostavinski postupak? Ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti čim sud sazna…

Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Tarifa je objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 121/2012, 99/2020 i 37/2021. I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata ili advokatskog ortačkog društva (u daljem tekstu: advokat). Član 2. Nagrada…

Zakon o zaštiti potrošača Narodna Skupština Republike Srbije je 9. septembra 2021. godine usvojila novi Zakon o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, br. 88/2021) (u daljem tekstu: Zakon), kojim nastoji da izmeni nedostatke prethodnog zakona i da omogući harmonizaciju prava sa evropskom regulativom. Zakon je stupio na snagu 11. septembra 2021. godine, ali počinje sa…

Šta je medijacija? Šta je medijacija? Medijacija je neformalan postupak u kome se pregovaranjem uz posredstvo treće neutralne osobe – medijatora, koji nije sudija u sporu, dolazi do mirnog rešenja spora. Strane koje žele da sporni odnos reše mirnim putem u postupku medijacije rešavaju ga uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji kroz…

Call Now Button065/69-629-59